Tietoa sivuston evästeiden käytöstä

Ku­ten useim­mil­la www-si­vuil­la, täl­lä­kin si­vus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä. Eväste (engl. ”coo­kies”) on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa päätelaitteen tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla sivustolla vieraileva päätelaite ja tiettyjä päätelaitteeseen liittyviä tietoja sivuston käytöstä voidaan tunnistaa. Eväs­teet pa­ran­ta­vat käyt­tö­ko­ke­mus­ta­si si­vus­tol­la. Evästeet eivät vahigoita tietokonetta tai haittaa sen käyttöä.

Miksi evästeitä käytetään www-sivuillamme?

Käy­täm­me eväs­tei­tä seu­raa­maan ja mit­taa­maan tä­män si­vus­ton käyt­töä, jot­ta pys­tym­me tuot­ta­maan si­vuil­le kiin­nos­ta­vaa si­säl­töä jat­kos­sa­kin. Eväs­teet seu­raa­vat esi­mer­kik­si min­kä ver­ran ai­kaa vie­tät si­vus­tol­la ja mil­lä si­vus­tom­me ala­si­vuil­la käyt.

Kuinka estät evästeiden käytön?

Voit es­tää eväs­tei­den käy­tön sää­tä­mäl­lä se­lai­me­si ase­tuk­sia (kat­so se­lai­me­si oh­jeis­ta mi­ten). On kui­ten­kin hy­vä huo­mioi­da, et­tä eväs­tei­den käy­tön es­tä­mi­nen hait­taa tä­män ja mo­nen muun si­vus­ton toi­mi­vuut­ta. Täs­tä syys­tä suo­sit­te­lem­mekin, et­tei eväs­tei­den käyt­töä es­te­tä.

Lisätään tuotetta koriin...
Käsitellään kuponkia...
Lisätty koriin
maksuton
Tuote
Määrä
  Tuotteen hintaan lisätään voimassaoleva alv